محمد نمکیان
رئیس اتاق اصناف
حسین باقرپور
نائب رئیس اول
محمد امانی خادر
نائب رئیس دوم
سید مهدی پورمحمود طرقبه
دبیر
محمود سربرقی مقدم
خزانه دار
Slider