کلاس آموزشی
استاد باغبان باشی
جلسه با نماینده مجلس شواری اسلامی
اتاق اصناف
بهار
فصل رویش طبیعت
کمسیون های اصناف
اتاق اصناف
جلسات هماهنگی با اداره اماکن
اتاق اصناف
بازدید مسولین شهرستان
کلاس های آموزشی استاد باغبان باشی
تره بار شهرستان
طرقبه شاندیز
ریاست صنعت معدن تجارت شهرستان
اجلاس اتاق اصناف
اجلاس عموی سالانه اتحادیه ها
شهرستان طرقبه شاندیز
اتاق اصناف
همایش پلیس
آلبالو و گیلاس
طرقبه شاندیز
روستای زشک
طرقبه شاندیز
شاندیز
پوستین دوزی
طرقبه شاندیز
خشکبار
طرقبه شاندیز
بستنی
طرقبه شاندیز
شیشلیک
روستای مایان
ارغوان بافی
روستای مغان
اتاق اصناف طرقبه شاندیز
روستای کنگ
اتاق اصناف طرقبه شاندیز
Slider